Odeeffannoo vaayirasii Koronaa Novel COVID-19 fi Qabeenya maatiidhaaf

Odeeffannoo vaayirasii Koronaa Novel COVID-19 fi Qabeenya maatiidhaaf

Caamsa 20, 2020 haaromfame

Barnoonni daa’ima keessaniif yeroo ammaa kana maal fakkaachuu akka danda’u yommuu adda baastan isin gargaaruuf qabeenya/deeggarsa hamma tokko walitti qabneerra. Gargaarsa yoo barbaaddan, maaloo bilbilaa, email godhaa yookin inteekii onlaayinii xumuraa. Furmaata rakkoo al-kallattii fi odeeffannoootiif nuti qabeenya of danda’eedha.

Haala kanaan OEO argachuun ni danda’ama:

 

Gaaffiiwwan muraasni amma isin qabachuu maltan kunooti:

Baruumsi itti fufiinsa qabu mucaa kiyyaa akkamitti IEP waliin hojjachuu danda’a?

Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) karoora barnoota itti fufinsa qabuuf tempilaatii fakkeenyaa aanaan keessan itti fayyadamuu malu yommuu kalaquutti isinis gaaffilee fi yaada qabdan marii sanarratti dhiyeessuu qabdu. Gaaffiiwwan armaan gadii marii keessan keessatti dabaluuf itti yaadaa:

  1. Galmi kee yeroo ammaa barataa keetiif maal inni?
  2. Ammatti waanti baay’ee itti yaaddoftan maalidha?
  3. Manatti guyyaan adda ta’e tokko maal fakkaata?
  4. Ammatti gargaarsawwan garee IEP irraa barbaaddu?

Odeeffannoo dabataa waa’ee OSPI ‘tiif qabeenya barnoota itti fufaa barnoota addaatiif, maaloo OSPI qunnamaa:

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):

Bilbila: 360-725-6000 (Turjumaanni ni jira)

TTY: 360-664-3631

Marsariitiin afaan 10 ’nin ni argama, marsariitiwwan armaan gadii keessaa afaan filadhaa:

Ingiliffa: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Arabiffa: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Aadaa Chaayinootaa: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Kan Khmer: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Kooriyaa: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Kan Punjabi: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Ruusiyaa: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Soomaaliffa: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Ispanishii: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Veetenam: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Mana baruumsaa keessatti tajaajila qaaman kennamu muraasa eeyyamuuf waanti addaa jiraa?

Hooggananichi manneen barnootaa tajaajiloota murtaa’oo akka laataniif waan addaa muraasa akka keessatti hammatamu godhaniiru; kunis bakka manneen barnootatti seera federaalaa yookin kan naannotiin dirqama yoo ta’e. Garuu immoo walirraa fageenya fi tarkaanfiwwan hawaasaa waliin jechuudha. Waanti addaa kun muraasa kan ta’ee fi tajaajiloota barbaachisoo fi murteessoo kallattiidhanii fi bakka bu’uuraalee mana baruumsaa qofaatti kan kennaman irratti xiyyeeffata. Caalaatti beekuuf, fuula vaayrasii Koronaa Novel OSPI ilaalaa taabii “Allowable Building Activities” jalatti: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources. (Garjallaa marsariitichaa irraa afaanota 10 filadhaa.)

Barattoonni duraa akkamitti eebbifamuu danda’u?

Manneen barumsaa barattoota dursan akka eebbafimaniif isaan gargaaruu irratti xiyyeeffatanii jiru. Barattoota dhuunfatiif odeeffannoo argachuudhaaf bakkeewwan gaariin ilaalaman kan hammatu:

  • Koreewwan mana barumsaa
  • Dura taa’otamana barumsaa
  • Baardii Brnootaa Naannoo:Bilbila: 360-725-6025 (Turjumaanni bilbilaa jira) TTY: 360-664-3631 yookiin Email: sbe@k12.wa.us (Ingiliffaan alatti afaanota biroo hiikuuf yeroon dabalataa ni barbaachisa.)

Odeeffannoo fi qabeenya dabalataa essaayin argachuu danda’a?

Marsariitiin Ittisa naannoo Washington weebsaaytii odeeffannoo fi qabeenya haaromsa COVID-19, kununsa daa’immanii, nyaataaa/ laqanaa, mana barumsaa, kan eebbaaf barbaachisu, eegummsa fayyaa hawaasa fi kan biroo affeera. https://www.coronavirus.wa.gov/.

Resources in Languages other than English

አማርኛ
/ Amharic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

የወላጆች መብቶች መረጃ ወረቀት: ትርጉም እና የትርጉም አገልግሎቶች

عربى
/ Arabic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Arabic_بطاقة نصائح الترجمة الفورية_Interpretation_Support_Tips_Card 

معلومات وموارد للعائلات حول مرض فيروس كورونا 2019

COVID-19 (كوفيد 19)

Communicating-with-Schools_Language-Access-Trifold-Multilanguage.pdf 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
ورقة معلومات حقوق الوالدين: خدمات الترجمة الشفوية والترجمة

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_Arabic_InterpretationTranslationServices.pdf

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

U.S. Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

ضمان المشاركة الھادفة والمتساویة لمتعلمي اللغة الإنجلیزیة فى البرامج التعلیمیة.

معلومات للآباء وأولیاء الأمور الذین لا یجیدون اللغة الإنجلیزیة (LEP (وللمدارس و ُمدیریات التعلیم التي تتواصل معھم

ဗမာဘာသာစကား / Burmese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

မိသားစုများအတွက် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် မှီငြမ်းကိုးကားထားရာများ /COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


ភាសាខ្មែរ / Cambodian/Khmer

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយៈសេវាកម្មបកប្រែនិងបកប្រែ

Department of Education Office of Civil Rights Resources

简体中文

/ Chinese Simplified

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
父母权利信息表:口译和翻译服务

Department of Education Office of Civil Rights Resources

中國傳統語言 / Chinese Traditional

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Chuukese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

فارسی / Farsi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

اطلاعات و منابع جدید درباره ویروس کرونا (COVID-19) برای خانواده‌ها/ COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Française

/ French

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Services d'interprétation et de traduction
En vertu des lois nationales et fédérales, tous les parents ont le droit d'être informés sur
l'éducation de leur enfant dans une langue qu'ils peuvent comprendre.

Informations de contact
Équité et droits civils
360-725-6162
equity@k12.wa.us
ATS:
360-664-3631

Deutsche / German

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Kreyòl Ayisyen / Haitian Creole

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sèvis Entèpretasyon ak Tradiksyon yo Anba lwa eta a ak federal, tout paran gen dwa pou jwenn enfòmasyon sou edikasyon pitit yo nan yon lang yo ka konprann.

Kontak Enfòmasyon Ekite ak Dwa Sivil yo

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

हिन्दी / Hindi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

माता-पिता के अधिकार सूचना पत्र: व्याख्या और अनुवाद सेवाएं

Hmoob 

/ Hmong

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Kev Pab Txhais Lus thiab Txhais Ntawv Raws li lub xeev thiab tsoomfwv txoj cai lij choj, txhua tus niam txiv muaj cai paub txog lawv tus menyuam txoj kev kawm ua hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab.

Cov ntaub ntawv tiv toj Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag & Txoj Cai Li Pej Xeem

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

Department of Education Office of Civil Rights Resources


日本語 / Japanese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

保護者の権利情報シート:通訳および翻訳サービス

Karen

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

COVID-19 ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်အသီ (Novel Coronavirus) တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီး တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်

ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ် / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


한국어 / Korean

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

부모의 권리 정보 시트 : 통역 및 번역 서비스

Department of Education Office of Civil Rights Resources

ໄທລາວ / Laotian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Marshallese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Mixteco

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

नेपाली / Nepali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Oromo

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Język polski / Polish

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych
Zgodnie z prawem stanowym i federalnym wszyscy rodzice mają prawo do informacji o edukacji
swojego dziecka w języku, który mogą zrozumieć.

Informacje kontaktowe
Kapitały własne i prawa obywatelskie
360-725-6162
equity@k12.wa.us
TTY:
360-664-3631

Língua portuguesa / Portuguese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Serviços de interpretação e tradução
De acordo com as leis estaduais e federais, todos os pais têm direito a informações sobre a educação
de seus filhos em um idioma que eles possam entender.
Informações de Contato
Equidade e direitos civis
360-725-6162
equity@k12.wa.us TTY: 360-664-3631

ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ: ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ

Română / Romanian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

русский /  

Russian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Sāmoa / Samoan

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Pepa Faʻamatalaga Aia Tatau a Matua: Faʻauiga ma Faʻaliliuga Auaunaga

Soomaali / Somali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources


Español / Spanish

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources / Recursos de la oficina de educación y resolución de quejas 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Kiswahili / Swahili

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Tagalog / Tagalog

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sheet Impormasyon sa Mga Karapatan ng Mga Magulang: Serbisyo sa Pagsasalin at Pagsasalin

Department of Education Office of Civil Rights Resources

தமிழ் / Tamil

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

తెలుగు / Telugu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

తల్లిదండ్రుల హక్కుల సమాచార షీట్: వివరణ మరియు అనువాద సేవలు

ไทย / Thai

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Tigrinya

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Українська / Ukrainian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Інформаційний лист батьківських прав: Послуги з перекладу та перекладу

ไทย
/ Urdu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

خاندانوں کے لئے COVID-19 ناول کورونا وائرس سے متعلق معلومات

اور وسائل

COVID-19 Resources and Information for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
والدین کی حقوق سے متعلق معلوماتی شیٹ: تشریح اور ترجمے کی خدمات

Tiếng Việt / Vietnamese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Bảng thông tin về quyền của phụ huynh: Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật

Department of Education Office of Civil Rights Resources