Macluumaadka iyo Xogta Xanuunka COVID-19 ee Qoysaska

Macluumaadka iyo Xogta Xanuunka COVID-19 ee Qoysaska

La cusbooneysiiyey May 20, 2020

Waxaanu soo ururinay waxoogaa macluumaada si aan kuu caawino madaamoo aad isku dayeysid inaad ogaatid waxa waxbarashada ilmahaagu u keenaan doonto. Hadii aad jeclaan lahayd caawimo, fadlan wac, iimayl u dir, ama dhameystir weydiin onlaayn ah. Waxaanu nahay macluumaad madax banaan iyo dhib xalin aan caadi ahayn.

Halkan waxa ah sida loola xidhiidhayo OEO:

 

Halkan waxa ah waxoogaa su'aalo ah oo aad isweydiin kartid imika:

Sideebay Waxbarashada Joogta ahi ugu haboonaaneysaa ilmahayga iyadoo leh IEP?

Inkastoo Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) uu sameeyey tusaale qorshaha waxbarashada joogtada ah ee degmadu isticmaali karto, waxaad sidoo kale keeni kartaa su'aalahaaga iyo walaacyadaada wada tashigaasi. Ka fikir su'aalahan soo socda si aad ugu dartid wada tashiga:

  1. Waa maxay hadafyadaada ardeygaaga inta lagu jiro wakhtigan?
  2. Maxaad aad uga warwarsan tahay imika?
  3. Waa sidee maalinta caadiga ah ee gurigu?
  4. Taageero noocee ah ayaad uga baahan tahay kooxdaada IEP imika?

Macluumaad badan oo ku sahabsan macluumaadka waxbarashada joogtada ah ee OSPI ee waxbarashada gaarka ah, fadlan la xiriir OSPI:

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):

Tilifoon: 360-725-6000 (Turjumaad ayaa la helayaa)

TTY: 360-664-3631

Waybsaadka oo diyaar ku ah 10 luuqadood, ka dooro luuqada dhanka hoose ee boga:

Ingiriisi: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Carabi: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Dhaqanka Jayniiska: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Khaymer: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Kuuriyaan: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Bunjaabi: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Ruush: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Soomaali: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Isbaanish: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Fidyadnaamiis: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Miyuu jiraa cudur daar lagu ogolaanayo adeegyada kulmada caadiga qaar ka mida dugsiyada?

Badhasaabku wuxuu kusoo daray cudurdaar lagu ogolaanayo dugsiyadu in ay bixiyaan adeegyo xadidan, hadii uu u baahdo sharciga gobolka ama fadaraalku, goobaha dugsiyada lakiin kaliya leh kala fogaanshaha dadweynaha ee loo baahan yahay iyo talaabooyinka caafimaadka dadweynaha. Cudurdaarkani waa mid dhif iyo naadir ah wuxuuna diirada saaray adeegyada muhiimka iyo daruuriga ah ee kaliya si toosa loo bixin karo, iyo kaliya xarumaha dugsiyada.  Faahfaahin, fiiri boga Xanuunka Karoonafayras OSPI, hoos yimaada taabka “Dhaqdhaqaaqyada La Ogolyahay ee Dhismaha”: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources. (Ka dooro 10 luuqadood hoosta boga.)

Sideebaa ardeyda qalinjabinaysaa horey ugu qalin jabin karaan?

Dugsiyadu waxay diirada saarayaan caawinta ardeyda qalin jabinaysa si ay u qalinjabiyaan. Meelaha ugu fiican ee laga raadiyo macluumaadka ardeyda waxa ka mida:

  • Wakiilada dugsiyada
  • Maamulayaasha dugsiyada
  • Boodhka Waxbarashada Gobolka: Tilifoon: 360-725-6025 (Turjumaada tilifoonka ayaa la helayaa) TTY: 360-664-3631 ama iimayl u dir: sbe@k12.wa.us (Awakhtiga dheeriga ah ee loogu baahan yahay turjumaada luuqadaha aan ahayn Ingiriisiga)

Halkeen ka heli karaa macluumaad iyo xog dheeriya?

Weybsaaydka Xanuunka Karoonafayras ee Gobolka Washington wuxuu bixiyaa macluumaad iyo xog ku sahabsan COVID-19 wararkiisa, daryeelka caruurta, khayraadka cuntada/qadada, xidhitaanka dugsiyada iyo kala fogaanshaha, shuruudaha qalin jabinta, wararka caafimaadka bulshada, iyo in badan: https://www.coronavirus.wa.gov/.

Kheyraadka luqadaha aan Ingiriisiga ahayn

አማርኛ / Amharic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

የወላጆች መብቶች መረጃ ወረቀት: ትርጉም እና የትርጉም አገልግሎቶች

عربى
/ Arabic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

نصائح بطاقة دعم التفسير Interpretation Support Tips Card English/Arabic  

معلومات وموارد للعائلات حول مرض فيروس كورونا 2019

COVID-19 (كوفيد 19)

Communicating-with-Schools_Language-Access-Trifold-Multilanguage.pdf 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
ورقة معلومات حقوق الوالدين: خدمات الترجمة الشفوية والترجمة

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_Arabic_InterpretationTranslationServices.pdf

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

U.S. Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

ضمان المشاركة الھادفة والمتساویة لمتعلمي اللغة الإنجلیزیة فى البرامج التعلیمیة.

معلومات للآباء وأولیاء الأمور الذین لا یجیدون اللغة الإنجلیزیة (LEP (وللمدارس و ُمدیریات التعلیم التي تتواصل معھم

ဗမာဘာသာစကား / Burmese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

မိသားစုများအတွက် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် မှီငြမ်းကိုးကားထားရာများ /COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


ភាសាខ្មែរ / Cambodian/Khmer

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយៈសេវាកម្មបកប្រែនិងបកប្រែ

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

简体中文
/ Chinese Simplified
Office of the Education Ombuds (OEO) Resources
COVID-19 新型冠状病毒家庭信息和资源 / COVID-19 Resources and Information for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
父母权利信息表:口译和翻译服务

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_Chinese_InterpretationTranslationServices.pdf

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

中國傳統語言 / Chinese Traditional

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

父母權利信息表:口譯和翻譯服務

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_Chinese_InterpretationTranslationServices.pdf https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

Chuukese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Porosan me aninis ren COVID-19 Novel Coronavirus ngeni famini / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

فارسی / Farsi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

اطلاعات و منابع جدید درباره ویروس کرونا (COVID-19) برای خانواده‌ها/ COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Française
/ French
Office of the Education Ombuds (OEO) Resources
COVID-19 Informations et ressources sur le nouveau coronavirus pour les familles /COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Services d'interprétation et de traduction
En vertu des lois nationales et fédérales, tous les parents ont le droit d'être informés sur 
l'éducation de leur enfant dans une langue qu'ils peuvent comprendre.

Informations de contact
Équité et droits civils
360-725-6162
equity@k12.wa.us
ATS:
360-664-3631

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_French_InterpretationTranslationServices.pdf

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

Deutsche / German

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

COVID-19 Neue Coronavirus Informationen und Ressourcen für Familien /COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


Kreyòl Ayisyen / Haitian Creole

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sèvis Entèpretasyon ak Tradiksyon yo Anba lwa eta a ak federal, tout paran gen dwa pou jwenn enfòmasyon sou edikasyon pitit yo nan yon lang yo ka konprann.

Kontak Enfòmasyon Ekite ak Dwa Sivil yo

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

हिन्दी / Hindi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

माता-पिता के अधिकार सूचना पत्र: व्याख्या और अनुवाद सेवाएं

Hmoob 
/ Hmong

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kab Mob Khaus Laus Nam Vais Lav COVID-19 thiab Cov Kev Pab Cuam rau Cov Tsev Neeg / COVID-19 Information and Resources for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Kev Pab Txhais Lus thiab Txhais Ntawv Raws li lub xeev thiab tsoomfwv txoj cai lij choj, txhua tus niam txiv muaj cai paub txog lawv tus menyuam txoj kev kawm ua hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab.

Cov ntaub ntawv tiv toj Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag & Txoj Cai Li Pej Xeem

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html


日本語 / Japanese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

保護者の権利情報シート:通訳および翻訳サービス

Karen

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

COVID-19 ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်အသီ (Novel Coronavirus) တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီး တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်
ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ် / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


한국어 / Korean

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

부모의 권리 정보 시트 : 통역 및 번역 서비스

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

ໄທລາວ / Laotian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

ຂໍ້ມູນໂນເວວ ໂຄໂລນາໄວລັດ ໂຄວັດ 19 ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ສໍາລັບຄອບຄົວ / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

Marshallese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Mixteco

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Ña̠’a kuvi chintieé tá’án xí’in-ntó ra ña̠’a kuvi kutu’va-ntó xa̠’á kue̠’e̠ coronavirus ña̠ naní COVID-19 / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

नेपाली / Nepali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

परिवारहरूका लागि COVID-19 नोवल कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारी तथा संसाधनहरू /COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Oromo

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Odeeffannoo vaayirasii Koronaa Novel COVID-19 fi Qabeenya maatiidhaaf / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


Język polski / Polish
Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych
Zgodnie z prawem stanowym i federalnym wszyscy rodzice mają prawo do informacji o edukacji 
swojego dziecka w języku, który mogą zrozumieć.

Informacje kontaktowe
Kapitały własne i prawa obywatelskie
360-725-6162
equity@k12.wa.us
TTY:
360-664-3631

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

Língua portuguesa / Portuguese
Office of the Education Ombuds (OEO) Resources
Informações e recursos para famílias sobre o Novo Coronavírus - COVID-19 / COVID-19 Resources and Information for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Serviços de interpretação e tradução 
De acordo com as leis estaduais e federais, todos os pais têm direito a informações sobre a educação
de seus filhos em um idioma que eles possam entender. 
Informações de Contato 
Equidade e direitos civis 
360-725-6162 
equity@k12.wa.us TTY: 360-664-3631

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ: ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ

Română / Romanian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

русский /  
Russian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

Sāmoa / Samoan

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Pepa Faʻamatalaga Aia Tatau a Matua: Faʻauiga ma Faʻaliliuga Auaunaga

Soomaali / Somali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources


Español / Spanish

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources / Recursos de la oficina de educación y resolución de quejas 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

Kiswahili / Swahili

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Tagalog / Tagalog

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sheet Impormasyon sa Mga Karapatan ng Mga Magulang: Serbisyo sa Pagsasalin at Pagsasalin

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

தமிழ் / Tamil

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

குடும்பங்களுக்கான கோவிட்-19 நாவல் கொரோனா வைரஸ் தகவல்கள் மற்றும் ஆதாரங்கள் / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

తెలుగు / Telugu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

తల్లిదండ్రుల హక్కుల సమాచార షీట్: వివరణ మరియు అనువాద సేవలు

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_Telugu_InterpretationTranslationServices.pdf

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

ไทย / Thai

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 สำหรับครอบครัว /COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Tigrinya

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Українська / Ukrainian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Інформаційний лист батьківських прав: Послуги з перекладу та перекладу

ไทย
/ Urdu
Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

خاندانوں کے لئے COVID-19 ناول کورونا وائرس سے متعلق معلومات
اور وسائل

COVID-19 Resources and Information for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
والدین کی حقوق سے متعلق معلوماتی شیٹ: تشریح اور ترجمے کی خدمات
Tiếng Việt / Vietnamese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Bảng thông tin về quyền của phụ huynh: Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật

Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html