Ano ang OEO?

Ano ang inyong alalahanin sa K-12 na Edukasyon?

Select a topic above to find resources and next steps.

Mga Balita at Kaganapan

Humiling ng mga Pagsasanay at mga Pagbisita para sa Pakikipag-ugnayan-sa-Labas

Nilalayon naming mapabuti ang mga pamilya at komunidad na maunawan kung paano ang aming pampublikong eskuwelahan ng K-12 ay ginagawa upang ang mga eskuwelahan, pamilya, at komunidad ay makapagsimula sa parehong lugar na gumawa ng mga desisyon na susuporta sa mga estudyante, mapatibay ang relasyon ng pamilya-at-eskuwelahan, at mabawasan ang awang para sa mga pagkakataon. Read more...