OEO là gì?

Mối quan tâm về giáo dục K-12 của bạn là gì?

Select a topic above to find resources and next steps.

Tin tức và sự kiện

Yêu cầu đào tạo và tiếp cận cộng đồng

Chúng tôi cải thiện sự hiểu biết của gia đình và cộng đồng về cách các trường K-12 công lập hoạt động để trường học, gia đình và cộng đồng có thể bắt đầu từ cùng một nơi để đưa ra quyết định hỗ trợ học sinh, củng cố mối quan hệ giữa gia đình và trường học và giảm thiểu khoảng cách về cơ hội. Read more...