Waa maxay OEO?

Hel Caawimaadeena

 

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOonleen ahaan – Waxaan kugu dhiirigalinaynaa inaad adeegsato Hanaankeena Isqorista Oonleenka ah.  Waxaad ubaahanaysaa inaad samaysato ciwaan adoo adeegsanaaya magacaaga iyo ciwaanka iimeelka oo shaqaynaaya.  Kadib markaad furato ciwaanka aadna dhamayso hanaanka isqorista oonleenka ah, qof ayaa kulasoo xariiraaya sida ugu dhakhsiyaha badan si uu macluumaad kuusiiyo ama jadwal kuugu sameeyo balantaada.  Isqoristeena oonleenka ah waa mid furan markasta, laakiin qof ayaa intaas kadib kulasoo xariiraaya inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah (Isniinta-Jamcada, 8:00 am - 4:00 pm).

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Khadka taleefanka – Haddii aad doonayso inaad qof toos ula hadasho, ama aad rabto in lagaa caawiyo buuxinta isqoristaada oonleenka ah, fadlan nagasoo wac laynkeena bilaashka ah oo ah 1-866-297-2597 inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah Isniinta-Jamcada, 8:00 am – 4:00 pm. Shaqaalaheena ayaa khadka taleefanka kuturjumi kara wax kabadan 150 luuqadood.

Black and white icon of envelope with two papers inside. The first paper has the "at" email icon. The second paper has lines for writing a letter. Created by Anang Taufik from Noun Project.Fakiska ama Boostada – Soo dagso Foomka Codsiga Adeegyada Lataliyaha Waxbarashada kadibna kusoo dir foomka aad buuxisay fakiska, boostada ama iimeelka (macluumaadka lagala xariiraayo waxay kuqoran yihiin foomka) una dir OEO. Fax: 1-844-886-5196.

Wararka iyo Dhacdooyinka

Imaanshaha iyo Ka-maqnaanshaha inta lagu jiro COVID

Dugsiyadu waxay qaadanayaan xaadiritaanka inta lagu jiro barashada fog waxayna calaamadeynayaan maqnaanshaha kuwo cudurdaar leh ama aan cudurdaar lahayn. La xiriir dugsiga haddii ilmahaagu kaqeybqaatay barashada fog, xitaa haddii uusan ahayn fasal toos ah, oo aadan u maleynaynin inuu dugsigu ogyahay. Haddii cunugaada uusan awoodin inuu kaqaybqaato dhibaatooyinka la xiriira COVID, la xiriir dugsiga si aad uga cudurdaarato maqnaanshahooda.
Fadlan nala soo xiriir haddii aan caawin karno.

Somali_Kaarka_Tilmaamaha_Turjumaada_Interpretation_Support_Tips_Card

Somali_Kaarka_Tilmaamaha_Turjumaada_Interpretation_Support_Tips_Card

Hal kamid ah Shan: Taariikhda Naafada iyo Mashruuca Sharafta
Tababarada Oonleenka ah ee Soosocda iyo Munaasabadaha

Iskaqor waraaqdeena wararkaGovDelivery signup

Waa maxay walaaca waxbarasho ee kajira k-12?

Select a topic above to find resources and next steps.